Zmiany od 2018!

Slider

Jedną ze zmian związanych  z tzw. dużą nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych, jest to, że podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej nie będą mieli obowiązku wpłacania zaliczki obliczonej według powyższych zasad, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1000 zł. Przy czym, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku.

Norma ta będzie dotyczyła także podatników, którzy oprócz dochodów z działalności gospodarczej osiągać będą równocześnie dochody z najmu lub z działów specjalnych produkcji rolnej, dla których to dochodów oblicza się jedną zaliczkę.

Rozwiązanie, zgodnie z którym podatnicy nie będą mieli obowiązku wpłacania zaliczki w ściśle określonym przypadku oznacza, że będą mieli prawo do jej wpłacenia. Wybór w tym zakresie pozostawia się zatem podatnikowi.